ภารกิจ

เรามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญทีสุดในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University)” ด้วยเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก”

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดบทบาทในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การสร้างและดูแลสภาพแวดล้อม “Smart Campus” เพื่อสุขภาวะด้านสารสนเทศที่ดีสำหรับนักศึกษา บุคลากร และ ผู้ใช้งานจากภายนอก โดยแนวคิดแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและยั่งยืนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2558 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดภารกิจหลักด้านต่างๆ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
  2. จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
  3. สนับสนุนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคณะ/หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
  6. พัฒนาวิชาการบุคลากรให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7. สนับสนุนส่งเสริมการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  8. สนับสนุนการถ่ายทอดวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และ การร่วมมือทางวิชาการพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  9. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การพัฒนาวิชาการเป็นไปอย่างกว้างขวาง