หนังสือเชิญอบรมและขออนุมัติ/บันทึกข้อความ

Service Forms

Service Forms – สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ 2562

 • หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะชื่อหลักสูตร)
 • หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ชื่อหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร)
 • บันทึกข้อความขอไปอบรม 2562 สำหรับบุคลากรสำนักฯ และนศ.ฝึกงานสำนักฯ
 • หนังสือยืนยันการสมัครการเข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2562
 • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับล่าสุด)
 • หนังสือเชิญอบรม สำหรับ บุคลากร มข และ นศ มข. พ.ศ. 2562
 • หนังสือเชิญอบรม สำหรับ บุคคลทั่วไป พ.ศ. 2562
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม หลักสูตร Linux และ Cloud สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร Data Science Machine Learning with R ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนมุัติเลื่อนวันอบรมหลักสูตรการใช้ Google G-suite อย่างปลอดภัย ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น (ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว)
 • ตารางกำหนดการติดตามแจ้งให้ผู้สมัครอบรมให้มาชำระค่าลงทะเบียน 2562
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม หลักสูตร ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Adobe Illustrator ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม2562 หลักสูตรการเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring)ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรมหลักสูตร Wireless Network Administratorที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ Voice over IP ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม หลักสูตร Basic Network and Internet Security ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม หลักสูตร การตัดต่อสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ที่ได้รับอนุมติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือขออนุมัติเลื่อนวันอบรม หลักสูตร KKU Faculty network :: Technology Updates 2019 ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว