หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

อบรมวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 50 เครื่อง)

วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส