จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ในรูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชานั้น ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบ จากการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาทีได้รับผลกระทบ โดยได้จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา

สิ่งที่นศ.ต้องเตรียมในการขอใช้บริการ ประกอบด้วย

1.นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้บริการในการยืมโน้ตบุ๊กที่หน่วยบริการยืมโน้ตบุ๊ก ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

          2. บัตรประจำตัวนักศึกษา (บัตรนักศึกษาตัวจริงเท่านั้นและต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน)

          3.  ใบเสร็จที่ชำระค่าเทอมในแต่ละเทอมมาแสดงเอกสารแนบ (ตามระยะเวลาที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทิ่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนแต่ภาคการศึกษา)

          4. ต้องมีพยาน 1 คน  พร้อมบัตรนักศึกษาตัวจริงเท่านั้น

 ข้อกำหนดการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

  1. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์แล้ว จะต้องทำสัญญาการยืม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยืมคืน
  2. การให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีระยะเวลา 2 เดือน สามารถยืมต่อแต่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เพื่อมาตรวจสอบที่หน่วยบริการยืมโน้ตบุ๊ก ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ และทำเรื่องในการยืมใช้งานต่อ
  3. กรณี ที่ไม่สามารถส่งคืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งงานบริการยืมโน้ตบุ๊ก ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
  4. กรณีที่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เสียหายจากระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาแจ้งทางงานบริการยืมโน้ตบุ๊ก ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อส่งซ่อมและดำเนินการต่อไป
  5. กรณีที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดการสูญหายหรือชำรุด เนื่องจากการใช้งานผิดประเภท หรือจงใจเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง นักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าราคาจริงของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ
  6. กรณี ที่ไม่สามารถส่งคืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุที่ไม่สมควร นักศึกษาหรือผู้ปกครองต้องชำระคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำหนด
  7.  

                    Download ไฟล์แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  TH     EN