มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการระบบเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาจากสถาบันที่เป็นสมาชิก eduroam ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ผ่านทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ SSID: eduroam ซึ่งการใช้งานนั้น บุคลากรและนักศึกษาจะต้องตั้งค่าบนอุปกรณ์ของตนเองก่อนเข้าใช้งาน ทั้งนี้ระบบจะทำการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานกับทางต้นสังกัดอัตโนมัติ

ประโยชน์ของ eduroam

  1. 1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก eduroam สามารถใช้งานและเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางระบบเครือข่ายของสถาบันอื่นที่ให้บริการ eduroam นั้นได้
  2. 2. บุคลากรและนักศึกษาของ สถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก eduroam สามารถใช้งานและเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
  3. 3. บุคลากรและนักศึกษา สามารถใช้บัญชี (Username และ Password) ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำของสถาบันต้นสังกัดของตนเองได้เลย
  4. ชื่อ SSID ที่ให้บริการคือ SSID: eduroam ซึ่งสถาบันที่ให้บริการจะกำหนดชื่อดังกล่าวเหมือนกัน

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการระบบเครือข่าย eduroam ผ่านทาง SSID: eduroam ซึ่งการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายผู้ใช้งานต้องตั้งค่าตามคู่มือให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีของตนเองจากสถาบันต้นสังกัดอย่างสมบูรณ์เสียก่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ ซึ่งรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ขั้นตอนการใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ใช้อุปกรณ์เชื่อม สัญญาณ eduroam
  2. อุปกรณ์จะแสดงให้ใส่ Username และ รหัสผ่าน
  3. สำหรับนักศึกษา 

             Username : อีเมล@kkumail.com 

             Password : รหัสเดียวกันกับใช้เข้า Email

        สำหรับบุคคลากร

             Username : อีเมล@kku.ac.th 

             Password : รหัสเดียวกันกับใช้เข้า Email