หลักสูตร การประยุกต์ใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator 2020 กับงานด้านกราฟิก

อบรมวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)

วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย