หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Workspace ในการทำงาน (Docs, Sheet, Slide)

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 50 เครื่อง)

วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส