บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง OMR

บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง OMR

ให้บริการในการอ่าน การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ โดยใช้กระดาษแบบทดสอบที่พิมพ์ขึ้นเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภท และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

 • ตรวจถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบย้อนหลังได้
 • มีโปรแกรมตรวจ, เฉลยคำตอบ และวิเคราะห์ข้อสอบให้ในชุด มีระบบแยกชุดข้อสอบ ป้องกันการลอกข้อสอบได้เป็นอย่างดี
 • ออกแบบและพิมพ์กระดาษคำตอบเองได้ สรุปรายงาน ผลคะแนน ค่าสถิติ และ ค่าวิเคราะห์ข้อสอบ
 • พิมพ์กระดาษคำตอบเอง โดยใช้กระดาษทั่วไปและการถ่ายเอกสารตามปกติ
 • ตรวจและวิเคราะห์ผลสอบได้ถูกต้องแม่นยำ
 • มีระบบกระจายงาน แบ่งงานกันทำได้ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว
 • เก็บภาพกระดาษคำตอบได้ชัดเจน ตรวจสอบย้อนหลังได้
 • รองรับคำตอบและการคิดคะแนนทุกประเภท

อัตราการใช้บริการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 • ค่าธรรมเนียมอ่านกระดาษคำตอบ แผ่นละ 1.50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมตรวจข้อสอบ แผ่นละ 1.50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมประมวลผลกระดาษคำตอบ
 • ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ข้อสอบ
 • คณะ/หน่วยภายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : อัตรา 500 บาท/รายงาน
 • ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป : อัตรา 1,000 บาท/รายงาน

หนังสือขอใช้บริการตรวจกระดาษ OMR