อินเทอร์เน็ต


คู่มือการใช้งาน KKU VPN / KKUNET@Home


ดาวน์โหลดโปรแกรม VPN Client เพื่อทำการติดตั้ง


ดาวน์โหลดโปรแกรม Open VPN Client เพื่อทำการติดตั้ง

FAQ

Username / Password ในการเข้าใช้งาน

  • Username / Password ตัวเดียวกันกับที่ใช้ login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า KKU account
  • บุคลากร มีเมลเป็น abcxyz@kku.ac.th ให้ใช้ username เป็น abcxyz และ password เป็นตัวเดียวกันกับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าเมล
  • นักศึกษา มีรหัสนักศึกษา 613232345-5 ให้ใช้ username เป็น 6132323455 และ password เป็นตัวเดียวกันกับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าเมล

Username / Password ถูกต้อง แต่เข้าใช้งานไม่ได้

ให้เปลี่ยน password ที่ https://password.kku.ac.th แล้วลองเข้าใข้งานใหม่


ลืม Password