บัญชีผู้ใช้

 

นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเมื่อเข้าศึกษาหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะได้รับ account สำหรับเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  • นักศึกษาจะได้รับ account จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนฯ) ในวันปฐมนิเทศ
  • บุคลากรจะได้รับ account ในวันรายงานตัวเข้าทำงานที่กองทรัพยากรบุคคล
  • บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติจะได้รับ account จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในวันรายงานตัว

โดย account ที่ได้รับจะสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi, LAN, VPN รวมถึงเข้าใช้งานระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เช่น อีเมล ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบเงินเดือนบุคลากร  Google Apps และ MS Office 365

ผู้ใช้งานนอกเหนือจากสองกลุ่มนี้ สามารถขอใช้ KKU Account ชั่วคราวได้ที่ Help Desk สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลหรือสามารถกรอกแบบฟอร์ม

หนังสือขอบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราวของมหาวิทยาลัย