หลักสูตร Network Administrator and Network Design

อบรมวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)

วิทยากร : นายวณัช พาดี