หลักสูตร Microsoft Power BI (Business Intelligence)

อบรมวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 100 เครื่อง)

วิทยากร : ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี, ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย, ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น, นายสุภาพ ไชยยา