หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในงานสำนักงาน

อบรมวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.       

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข. (ห้อง 20 เครื่อง)       

วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย