บริการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน ICT

 

  หลักการและเหตุผล

                  สืบเนื่องจากปัจจุบัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการใช้งาน รวมไปถึงการผลักดันให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรดังกล่าวข้างต้น จึงได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสืบต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ ICT ในการพัฒนาองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างกัน การพัฒนาผลงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

  1. มีหลักสูตรที่สามารถเปิดอบรมได้ตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 20 หลักสูตร ครอบคลุมทั้งด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ด้านซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ด้านโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้าน Web application ด้าน IT security  

ผลลัพธ์ 

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปจากภายนอก สามารถใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผลงานมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้เวลาและทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม อันจะส่งผลดีต่อพัฒนาการและความก้าวหน้าขององค์กร นอกจากนั้น ยังอาจสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตประจำวันให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อความผาสุกโดยรวมของบุคลากรสำหรับองค์กรนั้นๆ 
  2. เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเตรียมบุคลากรภาค Digital ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น